Insert title here
 • อบรมวิชาชีพระยะสั้น ปี 2565
  Automated Software Tester รุ่น 4

  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  จัดอบรมวิชาชีพการทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ สำหรับ
  บัณฑิตผู้ว่างงานทุกสาขา และผู้ที่สนใจ เพื่อเปลี่ยนสายอาชีพ

  สู่นักทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ

  Think
  Outside
  The box :)
 • Automated Software
  Testing #4

  Complete Robot Framework Course!!

  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  จัดอบรมวิชาชีพเพื่อสร้างนักทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ รุ่น 4

  เปิดรับสมัครแล้ว !! ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2565

  ** หมายเหตุ ** ผู้สมัครที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  หากไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม สามารถเรียนปรับพื้นฐานในหลักสูตรได้

หลักสูตรอบรมเพื่อเปลี่ยนเส้นทางอาชีพสู่การเป็น Automated Software Tester สนับสนุนให้บัณฑิตทุกวุฒิการศึกษาได้เดินตามฝัน สู่สายงานอาชีพอันเป็นที่ต้องการอย่างสูงในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

โครงการอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์


คลังหนังสือ Software Testing & Programming (ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือได้ทาง https://www.mebmarket.com )

การทดสอบซอฟต์แวร์ ทฤษฎีการทดสอบซอฟต์แวร์...เรียบเรียงโดย รศ.รังสิต ศิริรังษี
การทดสอบซอฟต์แวร์ คู่มือปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ด้วย UFT/QTP...เรียบเรียงโดย รศ.รังสิต ศิริรังษี
การทดสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบฟังก์ชันอัตโนมัติด้วย Selenium...เรียบเรียงโดย รศ.รังสิต ศิริรังษี
การทดสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบสมรรถนะซอฟต์แวร์ด้วย JMeter...เรียบเรียงโดย รศ.รังสิต ศิริรังษี
การทดสอบซอฟต์แวร์ แนวคิดเชิงวัตถุด้วย JAVA...เรียบเรียงโดย รศ.รังสิต ศิริรังษี
การทดสอบซอฟต์แวร์ คู่มือการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML...เรียบเรียงโดย รศ.รังสิต ศิริรังษี

การทดสอบซอฟต์แวร์ การออกแบบ Classes & Design Patterns...เรียบเรียงโดย รศ.รังสิต ศิริรังษี
Insert title here