รายละเอียดโครงการอบรมเพื่อสร้างนักทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ หลักสูตร การทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ

(Automated Software Testing Training)

รายละเอียดโครงการ


สืบเนื่องจากการจัดโครงการอบรมวิชาชีพเพื่อสร้างนักทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10 ลำปาง โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 10 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับการอบรมซึ่งถือเป็นครั้งแรก อีกทั้ง ความต้องการของตลาดแรงงานด้านการทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบันและอนาคต

เพื่อตอบสนองความต้องการดังที่ได้กล่าวมาแล้วสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดทำโครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนานักทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 24 กรกฎาคม 2559 เพื่อผลิตนักทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานทางด้านการทดสอบอัตโนมัติ ในอุตสาหกรรมพัฒนาซอฟต์แวร์ของประเทศไทย นอกจากนั้นยังเป็นการแก้ปัญหารวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนบัณฑิตผู้ว่างงาน ในสาขาอื่นที่ต้องการเปลี่ยนสายงานอาชีพเข้าสู่บุคลากรด้านไอทีที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมากในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของโครงการ


พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ

เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทางด้านไอที เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานสำหรับต่อยอดการทำงานในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ยกระดับขีดความสามารถ

เพื่อยกระดับขีดความสามารถและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักทดสอบซอฟต์แวร์ให้แข่งขันได้ในระดับอาเซียน

เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ต้องการเปลี่ยนสายงานอาชีพอื่นก้าวเข้าสู่สายงานด้านไอที ซึ่งเป็นต้องการของตลาดอย่างมากในปัจจุบัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ


บุคลากรด้านไอทีที่มีความรู้ด้านการโปรแกรมเชิงวัตถุ

กระตุ้นให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มีความเข้มแข็งและพร้อมสำหรับการแข่งขันที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

เพื่อลดอัตราบุคคลว่างงาน เพิ่มกำลังคนในการพัฒนาอุตสาหกรรม

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการผลิตบุคลากรด้านไอทีอันเป็นการลดต้นทุนในการอบรมพนักงานใหม่ของหน่วยงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพไอทีให้เป็นที่แพร่หลายและมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นตามมาตรฐานสากล

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมอบรม


ระดับคุณวุฒิ

เป็นผู้ จบปริญญาตรีทุกสาขามาไม่เกิน 10 ปี และ กำลังว่างงาน โดยควรมีพื้นฐานความรู้รวมถึงทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมต้องมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเพื่อใช้ปฏิบัติการระหว่างอบรมด้วย

ทักษะด้านภาษาและคอมพิวเตอร์

เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมมาก่อน ดังนั้นผู้ที่มีความรู้หรือทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เวลาเรียน

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับใบวุฒิบัตรรับรองจากโครงการ

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม


จำนวน 30 ท่าน

สถานที่อบรม


ภาคบรรยาย

ห้องบรรยายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

อาคารเสาวรัจ นิตยวรรธณะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ภาคปฏิบัติ

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

อาคารเสาวรัจ นิตยวรรธณะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระยะเวลาในการอบรม (126 ชั่วโมง)


โครงการอบรมเพื่อสร้างนักทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ มีระยะเวลาดำเนินการรวมทั้งสิ้น 9 สัปดาห์ ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม – 24 กรกฎาคม 2559 คิดเป็นจำนวนชั่วโมงอบรมทั้งสิ้น 126 ชั่วโมง (ภาคบรรยาย 72 ชั่วโมง : ภาคปฏิบัติ 54 ชั่วโมง) โดยอบรม เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม


 • ค่าสมัคร จำนวน 100 บาท ต่อท่าน
 • ค่าลงทะเบียนอบรมสำหรับบุคคลภายนอก / บุคลากร / พนักงาน จำนวน 8,000 บาท ต่อท่าน (ชำระหลังจากประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม) โดยจะได้ รับเงินคืน 3,000 บาท หากเรียนผ่านตามเงื่อนไขของหลักสูตร
 • โอนเงินค่าสมัครและค่าลงทะเบียน ที่ เลขบัญชี 375-1-11738-5 ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้ ชื่อบัญชี นายสายัณห์ อุ่นนันกาศ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ


 • เอกสารประกอบการสอนและไฟล์งานภาคปฏิบัติ
 • เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ โอวัลติน มีบริการตลอดทั้งวัน
 • วุฒิบัตรรับรองการผ่านหลักสูตรอบรมที่ออกโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10 ลำปาง

กำหนดการรับสมัคร


 • รับสมัครผ่านเว็บ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 13 พ.ค. 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันจันทร์ที่ 23 พ.ค. 2559
 • ชำระเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 23-27 พ.ค. 2559

หลักฐานประกอบการสมัคร


 • รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 3 รูป
 • สำเนาใบระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 ชุด ดาวน์โหลดได้ที่นี่
 • กำหนดส่งเอกสารทั้งหมด ในวันแรกของการอบรม วันที่ 28 พ.ค. 2559 ที่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ