บทความด้านการทดสอบซอฟต์แวร์

ผลสำเร็จของศิษย์เก่าที่ก้าวเป็นบุคลากรด้านการทดสอบซอฟต์แวร์

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่โจ้ มุ่งเน้นผลิตบัญฑิตเพื่อเป็นบุคลากรทั้งในสายงานพัฒนาซอฟต์แวร์และการทดสอบซอฟต์แวร์ โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้มีงานทำ (ตรงสายงาน) มากกว่า 98% สูงสุดเป็นลำดับ 1 ของมหาวิทยาลัย (อ้างอิงจากระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของ ม.แม่โจ้) และมีศิษย์เก่าจำนวนไม่น้อยที่ได้รับโอกาสเข้าทำงานกับบริษัทชั้นนำในตำแหน่ง Automation Tester โดยบางส่วนมีความเห็นดังนี้
Insert title here