บทความด้านการทดสอบซอฟต์แวร์

เทคนิคการทดสอบอัตโนมัติแบบ Data Driven Testing

เป็นเทคนิคในการทดสอบแบบอัตโนมัติที่ถูกออกแบบมาเพื่อการแก้ไขปัญหาของเทคนิคแบบ Record / Playback สองประการได้แก่ ความสามารถในการทำงานซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่ หลักการทำงานของเทคนิคแบบนี้จะใช้สคริปต์ในการอ่านค่าจากแหล่งข้อมูลที่อยู่ภายนอก ตัวอย่างเช่น จากไฟล์ข้อมูลหรือในระบบฐานข้อมูลแทนการใช้ค่าที่มีลักษณะเป็นฮาร์ดโค้ดที่ฝังตัวอยู่ภายในสคริปต์ จากนั้นข้อมูลจะถูกโหลดเข้าสู่ตัวแปรเพื่อเก็บค่าไว้และทำการประมวลผลตามคำสั่งที่ถูกกำหนดไว้ภายในสคริปต์ ตัวแปรที่ใช้ในการทำงานของเทคนิคนี้จะถูกใช้สำหรับการรับค่าข้อมูลที่เข้าและออกจากระบบที่ใช้ในการตรวจสอบค่า โดยถูกเรียกใช้ผ่านโปรแกรมโดยการอ่านค่าจากไฟล์ข้อมูล และบันทึกค่าสถานการณ์ทดสอบไว้ตามลำดับ จากนั้นตัวแปรเหล่านั้นจะถูกโค้ดลงในสคริปต์ที่ใช้ในการทดสอบเพื่อการรันต่อไป

ในทางปฏิบัติแล้วงานของนักทดสอบมักจะเกี่ยวข้องกับการสร้างสคริปต์ที่ใช้สำหรับการทดสอบแบบถดถอย ซึ่งเป็นการทดสอบหลังจากมีการแก้ไขโปรแกรมเป็นหลัก การทดสอบในลักษณะนี้จะต้องดำเนินการย้อนกลับไปในขั้นตอนก่อนการแก้ไขเสมอ ดังนั้นการแยกสคริปต์ออกจากข้อมูลการทดสอบจึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการทดสอบแบบนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการทดสอบแบบเดิม การทดสอบแบบ Data Driven จะมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันออกไปดังรูปต่อไปนี้รูป แสดงการเปรียบเทียบ Data Driven กับการทดสอบแบบปกติ


เทคนิคการทดสอบแบบ Data Driven เป็นการแยกส่วนระหว่างสคริปต์การทำงานและข้อมูลทดสอบแยกจากกัน โดยข้อมูลทดสอบจะถูกบันทึกไว้ในไฟล์ข้อมูล ซึ่งการแยกส่วนกันทำงานในลักษณะดังกล่าวจะทำให้การทดสอบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ทั้งในส่วนของความสะดวกในการบำรุงรักษา ตลอดจนสะดวกต่อการแก้ไขเพิ่มเติมของตัวสคริปต์ตามไปด้วย

การทดสอบด้วยวิธีการแบบ Data Driven มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้

Test Script

บางครั้งอาจถูกเรียกว่า Driver สคริปต์ใช้สำหรับการอ่านข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อใช้กับโปรแกรมที่อยู่ภายใต้การทดสอบ

External Data Source

เป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลที่อยู่ภายนอกที่ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ใช้ในการรันร่วมกับสคริปต์ ได้แก่ Microsoft Excel, Text files หรือฐานข้อมูลต่าง ๆ

แม้ว่าเครื่องมือทดสอบแบบอัตโนมัติจะสนับสนุนการทำงานร่วมกับแหล่งข้อมูลหลายแบบที่สามารถใช้ร่วมกับสคริปต์ได้ แต่ในทางปฏิบัติแล้วแหล่งข้อมูลที่ได้รับความนิยมในการใช้ส่วนใหญ่จะได้แก่ ข้อมูลที่อยู่ในรูปของ excel ไฟล์นั่นเอง นอกจากนั้นแล้วในบางกรณีอาจมีความจำเป็นต้องใช้แหล่งข้อมูลมากกว่าหนึ่ง ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องใช้แหล่งข้อมูลหลักแบบ xml ร่วมกับ excel ที่เป็นแหล่งข้อมูลรองได้เช่นกันรูป แสดงวิธีการเข้าถึงชนิดข้อมูลต่าง ๆ ของ Data Driven Testing


Insert title here