Insert title here
 • อบรมวิชาชีพระยะสั้น ปี 2567
  Automated Software Testing

  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  จัดอบรมประกาศนียบัตรหลักสูตร "นักทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ รุ่นที่ 5"
  สำหรับ บัณฑิตผู้ว่างงานทุกสาขาและผู้ที่สนใจ
  เพื่อเปลี่ยนสายอาชีพ
  สู่นักทดสอบซอฟต์แวร์

  Think
  Outside
  The box :)
 • Automated Software Testing
  Certification

  Complete Automated Software Testing Course!!

  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  จัดอบรมวิชาชีพเพื่อสร้างนักทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ รุ่น 5

  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 12 เม.ย. 2567

  ** หมายเหตุ ** ผู้สมัครที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  หากไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม สามารถเรียนปรับพื้นฐานในหลักสูตรได้

หลักสูตรอบรมเพื่อเปลี่ยนเส้นทางอาชีพสู่การเป็น Software Tester สนับสนุนให้บัณฑิตทุกวุฒิการศึกษาได้เดินตามฝัน สู่สายงานอาชีพอันเป็นที่ต้องการอย่างสูงในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

โครงการอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์


คลังหนังสือ Software Testing & Programming (ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือได้ทาง https://www.mebmarket.com )

การทดสอบซอฟต์แวร์ ทฤษฎีการทดสอบซอฟต์แวร์...เรียบเรียงโดย รศ.รังสิต ศิริรังษี
การทดสอบซอฟต์แวร์ คู่มือปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ด้วย UFT/QTP...เรียบเรียงโดย รศ.รังสิต ศิริรังษี
การทดสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบฟังก์ชันอัตโนมัติด้วย Selenium...เรียบเรียงโดย รศ.รังสิต ศิริรังษี
การทดสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบสมรรถนะซอฟต์แวร์ด้วย JMeter...เรียบเรียงโดย รศ.รังสิต ศิริรังษี
การทดสอบซอฟต์แวร์ แนวคิดเชิงวัตถุด้วย JAVA...เรียบเรียงโดย รศ.รังสิต ศิริรังษี
การทดสอบซอฟต์แวร์ คู่มือการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML...เรียบเรียงโดย รศ.รังสิต ศิริรังษี

การทดสอบซอฟต์แวร์ การออกแบบ Classes & Design Patterns...เรียบเรียงโดย รศ.รังสิต ศิริรังษี
Insert title here