Insert title here
 • หลักสูตรอบรมวิชาชีพระยะสั้น !!
  Automated Software Tester II

  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  จัดอบรมวิชาชีพการทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ สำหรับ
  บัณฑิตผู้ว่างงานทุกสาขา เพื่อเปลี่ยนสายอาชีพ

  สู่สายอาชีพนักทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ

  Think
  Outside
  The box :)
 • Automated Software
  Testing 2

  โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อสร้างนักทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติรุ่น 2

  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับ
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10 ลำปาง
  จัดอบรมวิชาชีพเพื่อสร้างนักทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ รุ่น 2

  เปิดรับสมัครแล้ว !! ตั้งแต่วันนี้ถึง 13 พฤษภาคม 2559

  ** หมายเหตุ ** ผู้สมัครจะต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน
  หากไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม สามารถเรียนปรับพื้นฐานในหลักสูตร OOP

หลักสูตรอบรมเพื่อเปลี่ยนเส้นทางอาชีพสู่การเป็น Automated Software Tester สนับสนุนให้บัณฑิตทุกวุฒิการศึกษาได้เดินตามฝัน สู่สายงานอาชีพอันเป็นที่ต้องการอย่างสูงในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

โครงการอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์


คลังหนังสือ Software Testing & Programming (ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือได้ทาง IndyThaiTester Fanpage หรือติดต่อได้ที่ 053-873900)

การทดสอบซอฟต์แวร์ ทฤษฎีการทดสอบซอฟต์แวร์...เรียบเรียงโดย รศ.รังสิต ศิริรังษี
การทดสอบซอฟต์แวร์ คู่มือปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ด้วย UFT/QTP...เรียบเรียงโดย รศ.รังสิต ศิริรังษี
การทดสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบฟังก์ชันอัตโนมัติด้วย Selenium...เรียบเรียงโดย รศ.รังสิต ศิริรังษี
การทดสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบสมรรถนะซอฟต์แวร์ด้วย JMeter...เรียบเรียงโดย รศ.รังสิต ศิริรังษี
การทดสอบซอฟต์แวร์ แนวคิดเชิงวัตถุด้วย JAVA...เรียบเรียงโดย รศ.รังสิต ศิริรังษี
การทดสอบซอฟต์แวร์ คู่มือการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML...เรียบเรียงโดย รศ.รังสิต ศิริรังษี

การทดสอบซอฟต์แวร์ การออกแบบ Classes & Design Patterns...เรียบเรียงโดย รศ.รังสิต ศิริรังษี
ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์...เรียบเรียงโดย อ.ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
การพัฒนาจาวาเว็บแอปพลิเคชันด้วย MVC การพัฒนาจาวาเว็บแอปพลิเคชันด้วย MVC...เรียบเรียงโดย อ.ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
Insert title here