คณะวิทยากร

คณะวิทยากรอบรมวิชาชีพเพื่อสร้างนักทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ

Automated Software Testing Training

  • รองศาสตราจารย์รังสิต ศิริรังษี
  • อาจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
  • อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช
  • อาจารย์ ดร.จิราวรรณ รอนราญ