รายละเอียดโครงการอบรมเพื่อสร้างนักทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ หลักสูตร เสริมสร้างและพัฒนาทักษะวิชาชีพนักทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ

(Up-Skill & Re-Skill Automated Software Testing Training #4)

รายละเอียดโครงการ


สืบเนื่องจากความต้องการของตลาดแรงงานด้านการทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบันและอนาคต ปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตซอฟต์แวร์ภายในประเทศส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการนำการทดสอบอัตโนมัติมาใช้แทนการทดสอบด้วยมืออย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เนื่องจากความรู้ในสาขาดังกล่าวยังจำกัดอยู่ในหมู่นักทดสอบและบริษัทต่างชาติด้วยกันเอง ตลอดจนมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการเปิดสอนในสาขาดังกล่าว แต่แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานด้านการทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบันและอนาคต

เพื่อตอบสนองความต้องการดังที่ได้กล่าวมาแล้วสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดทำโครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนานักทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ รุ่นที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. – 4 ก.ย. 2564 เพื่อผลิตนักทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานทางด้านการทดสอบอัตโนมัติ ในอุตสาหกรรมพัฒนาซอฟต์แวร์ของประเทศไทย นอกจากนั้นยังเป็นการแก้ปัญหารวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนบัณฑิตผู้ว่างงาน ในสาขาอื่นที่ต้องการเปลี่ยนสายงานอาชีพเข้าสู่บุคลากรด้านไอทีที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมากในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของโครงการ


พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ

เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทางด้านไอที เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานสำหรับต่อยอดการทำงานในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ยกระดับขีดความสามารถ

เพื่อยกระดับขีดความสามารถและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักทดสอบซอฟต์แวร์ให้แข่งขันได้ในระดับอาเซียน

เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ต้องการเปลี่ยนสายงานอาชีพอื่นก้าวเข้าสู่สายงานด้านไอที ซึ่งเป็นต้องการของตลาดอย่างมากในปัจจุบัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ


บุคลากรด้านไอทีที่มีความรู้ด้านการการทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ

กระตุ้นให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มีความเข้มแข็งและพร้อมสำหรับการแข่งขันที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

เพื่อลดอัตราบุคคลว่างงาน เพิ่มกำลังคนในการพัฒนาอุตสาหกรรม

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการผลิตบุคลากรด้านไอทีอันเป็นการลดต้นทุนในการอบรมพนักงานใหม่ของหน่วยงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพไอทีให้เป็นที่แพร่หลายและมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นตามมาตรฐานสากล

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมอบรม


ระดับคุณวุฒิ

เป็นผู้ จบปริญญาตรีทุกสาขามาไม่เกิน 10 ปี และ/หรือ กำลังว่างงาน หรือ มีความสนใจที่จะเปลี่ยนสายอาชีพมาเป็นนักทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ โดยควรมีพื้นฐานความรู้รวมถึงทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมต้องมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเพื่อใช้ปฏิบัติการระหว่างอบรมด้วย

ทักษะด้านภาษาและคอมพิวเตอร์

เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมมาก่อน ดังนั้นผู้ที่มีความรู้หรือทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เวลาเรียน

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับใบวุฒิบัตรรับรองจากโครงการ

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม


จำนวน 30 ท่าน

สถานที่อบรม


ภาคบรรยาย

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (ห้อง 1116)

อาคารเสาวรัจ นิตยวรรธนะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ภาคปฏิบัติ

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (ห้อง 1116)

อาคารเสาวรัจ นิตยวรรธนะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระยะเวลาในการอบรม 2 สัปดาห์


โครงการอบรมเพื่อสร้างนักทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ มีระยะเวลาดำเนินการรวมทั้งสิ้น 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม ถึง วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 โดยอบรม วันจันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม


  • ค่าสมัคร จำนวน 100 บาท ต่อท่าน
  • ค่าลงทะเบียนอบรมสำหรับอบรมนักทดสอบซฮฟต์แวร์อัตโนมัติ จำนวน 3,500 บาท ต่อท่าน (ชำระหลังจากประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม)
  • โอนเงินค่าสมัครและค่าลงทะเบียน ที่ เลขบัญชี 3751117385 ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้ ชื่อบัญชี นายสายัณห์ อุ่นนันกาศ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ


  • ไฟล์เอกสารประกอบการสอนและไฟล์งานภาคปฏิบัติ
  • เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ โอวัลติน มีบริการตลอดทั้งวัน
  • วุฒิบัตรรับรองการผ่านหลักสูตรอบรมที่ออกโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้

กำหนดการรับสมัคร


  • รับสมัครผ่านเว็บ และชำระค่าสมัคร 100 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 1 ส.ค. 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 3 ส.ค. 2564
  • ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรนักทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ 3,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 - 8 ส.ค. 2564

หลักฐานประกอบการสมัคร


  • กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางระบบ Online ภายในวันที่ 1 ส.ค. 2564