คณะวิทยากร

คณะวิทยากรอบรมวิชาชีพเพื่อสร้างนักทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ

Automated Software Testing Training

  • รองศาสตราจารย์รังสิต ศิริรังษี
  • อาจารย์สายัณห์ อุ่นนันกาศ