รายละเอียดโครงการอบรมเพื่อสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาซอฟต์แวร์

(Up-Skill & Re-Skill in Software Development)

รายละเอียดโครงการ


ข้อมูลจากจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ระบุว่า ประเทศไทยมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในสาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จำนวน 5.7 แสนคนต่อปี แต่ทำงานตรงสายงานแค่เพียง 15% เท่านั้น และในแต่ละปีประเทศไทยสามารถผลิตบัณทิตด้านไอทีที่มีคุณสมบัติเพียงพอกับความต้องการของภาคธุรกิจได้ไม่เกิน 5,000 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ส่วนหนึ่งของปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อหาหลักสูตรขาดความทันสมัย เน้นทฤษฎีเป็นหลักส่งผลให้ขาดทักษะที่ผู้ประกอบการต้องการ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีมีกระบวนการซับซ้อนและใช้เวลามากเกินไป

เพื่อตอบสนองความต้องการดังที่ได้กล่าวมาแล้วสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดทำ หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์มืออาชีพ การันตีด้วยประสบการณ์การสอนด้านไอทีมากว่าสิบปี ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. – 24 มิ.ย. 2566 เพื่อสร้างทักษะใหม่ (Re-Skill) ให้กับผู้ที่ไม่ได้จบทางด้านไอทีมาก่อนสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อเปลี่ยนสายงานเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านไอทีได้ ในขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มทักษะ (Up-Skill) ด้านเทคโนโลยีสำหรับบุคลากรด้านไอทีเดิมที่มีความต้องการในการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของโครงการ


พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์

เพื่อเสริมสร้างทักษะใหม่ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานให้กับบัณฑิตที่จบสาขาอื่น

เพื่อยกระดับทักษะที่มีอยู่เดิมให้ดีกว่าเดิมให้กับบุคลากรทางด้านไอทีที่ต้องการพัฒนาตนเองให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ยกระดับขีดความสามารถ

เพื่อสร้างบุคลากรทางด้านไอทีที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

เพื่อสร้างทางเลือกในการเปลี่ยนสายงานเข้าสู่ตลาดแรงงานไอทีสำหรับบัณฑิตที่จบสาขาอื่น
อาชีพเป้าหมาย


บุคลากรไอทีที่มีความรู้ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์

นักพัฒนาโปรแกรมฝั่งไคลเอนต์ (Front End Developer)

นักทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Automation Software Tester)

นักพัฒนาโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Back End Developer)

นักพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Developer)

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมอบรม


ระดับคุณวุฒิ

เป็นผู้ จบปริญญาตรีทุกสาขา หรือ กำลังว่างงาน หรือ มีความสนใจที่จะเปลี่ยนสายอาชีพมาเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้รวมถึงทักษะในการเขียนโปรแกรมมาก่อน ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมต้องมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเพื่อใช้ปฏิบัติการระหว่างอบรมด้วย

เวลาเรียน

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับใบวุฒิบัตรรับรองจากโครงการ

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม


จำนวน 40 ท่าน

สถานที่อบรม


ภาคบรรยาย

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (ห้อง 1104)

อาคารเสาวรัจ นิตยวรรธนะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ภาคปฏิบัติ

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (ห้อง 1104)

อาคารเสาวรัจ นิตยวรรธนะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระยะเวลาในการอบรม 204 ชั่วโมง


โครงการอบรมเพื่อสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ มีระยะเวลาดำเนินการรวมทั้งสิ้น 204 ชั่วโมง ปรับพื้นฐาน และฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 9 พ.ค. – 24 มิ.ย. 2566 โดยอบรม จันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์ เสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

 • ปรับพื้นฐาน โปรแกรมภาษาซี ระยะเวลา 4 วัน (24 ชม.)
 • Front End Development with React ระยะเวลา 8 วัน (48 ชม.)
 • Automated Testing with Playwright ระยะเวลา 4 วัน (24 ชม.)
 • Test Theory ระยะเวลา 3 วัน (18 ชม.)
 • Introduction to Database System ระยะเวลา 3 วัน (18 ชม.)
 • Introduction to Object Oriented Concept ระยะเวลา 3 วัน (18 ชม.)
 • Introduction to Backend Development with Go-lang ระยะเวลา 5 วัน (30 ชม.)
 • Mobile Development with Flutter ระยะเวลา 4 วัน (24 ชม.)

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม


 • ค่าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาซอฟต์แวร์ จำนวน 19,000 บาท ต่อท่าน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ


 • ไฟล์เอกสารประกอบการสอนและไฟล์งานภาคปฏิบัติ
 • เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ โอวัลติน มีบริการตลอดทั้งวัน
 • วุฒิบัตรรับรองการผ่านหลักสูตรอบรมที่ออกโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้

กำหนดการรับสมัคร


 • รับสมัครผ่านเว็บ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 เม.ย. 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 1 พ.ค. 2566
 • ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 19,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 พ.ค. 2566

หลักฐานประกอบการสมัคร


 • กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางระบบ Online ภายในวันที่ 28 เม.ย. 2566